VEDTÆGTER
FOR
DANISH CROWN FIRMASPORT

§ 1 NAVN

  Klubbens navn er DANISH CROWN FIRMASPORT, Sæby
  Signatur DCF Sæby
  Hjemsted Sæby Kommune

§ 2 FORMÅL

  Klubbens formål gennem arbejdspladsen og familie at
  stimulere interessen for idræt og motion, samt fremme det
  kammeratlige samvær medlemmerne imellem

§ 3 ORGANI-
          SATION

  Klubben er tilsluttet Sæby Firma Idræt.

§ 4 Medlems-
      skab

1.Som medlemmer kan optages alle ansatte ved Danish Crown
  Sæby, samt deres ægtefæller/samlevere og hjemmeboende
  børn samt efterlønnere / pensionister fra Danish Crown Sæby.

 

2.Begæring om medlemskab skal ske til klubbens formand.
  Begæringen skal indeholde oplysning om navn. adresse,
  fødselsdato og år.

 

3.Bliver medlemskab nægtet, skal begæringen forelægges på
  førstkommende generalforsamling, der ved almindeligt flertal
  udgør medlemskabet.

§ 5 KLUBBENS
      LEDELSE

  Klubbens ledelse varetages af
- GENERALFORSAMLINGEN
- BESTYRELSE

§ 6 GENERAL-
      FORSAMLING

1.Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
2.Kun Fremmødte medlemmer fra DC har stemmeret. Dog
  bortfalder stemmeretten hvis medlemmet er i kontingent
  restance.

§ 7 GENERAL-
  FORSAMLING

1. ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.
2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst
  14 dages varsel opslag i alle afdelinger.
3.Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent
2.Bestyrelsens beretning
3.Forelæggelse af revideret regnskab
4.Indkomne forslag
5.Valg i henhold til§8
6.Fastsættelse af kontingent
7.Eventuelt

 

4.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
  være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
  afholdes.

 

5.Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når
  bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af
  medlemmerne skriftligt anmoder herom

 

6. Generalforsamlingen er, når den er lovlig indvarslet,
    beslutningsdygtig til det fastsatte tidspunkt, uanset de
    fremmødtes antal.

 

7.Ved afstemning er almindeligt flertal afgørende, dog kræves
  2/3 majoritet til vedtægtsændringer.

 

8.Skriftlig afstemning skal foretages på forlangende.
9.Til generalforsamlingen har bestyrelsen ret til at indbyde
  repræsentanter fra idrætslige og faglige organisationer.

  
 

 

§ 8 Valg

1.Bestyrelsen består af formand ,Kasser, Sekretær og 2
  menige bestyrelsesmedlemmer
2.Bestyrelsen vælges for 2år ad gangen, således, at der
  vælges 2 personer på ulige år og 3på lige år.
3.Hvert år vælges for 1 år 2 suppleanter til bestyrelsen
4.Generalforsamlingen vælger 2 revisor, der afgår skiftevis
  hvert andet år. Hvert år vælges 1 revisorsuppleant.

§ 9. BESTY-
        RELSEN

1.Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituer
  bestyrelsen sig med formand, kasser, og bestyrelsesmedlem.
2.Bestyrelsen varetager klubbens ledelse under ansvar overfor
  generalforsamlingen.
3.Bestyrelsen søger for at medlemmerne bliver tilbudt
  aktiviteter i Sæby Firma Idræt.
4.Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage specielle
  opgaver
5.Bestyrelsemæder afholdes når formanden finder det
  nødvendigt, eller når et bestyrelsesmedlem forlanger der.
6.Der føres protokol over alle bestyrelsesmøder.
7.Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i forbindelse med
  overtrædelse af gældende regler i DC firmasport.

§ 10 TEGNINGS-
        RET

1.Klubben tegnes af formanden.
  Fuldmagter kræver, for at være gyldige, underskrift af formand
  og kasser
2.Kasseren har fuldmagt til klubbens bankkonti.
3.Klubben hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen og
  medlemmerne hæfter ikke personligt for en eventuel gæld i
  klubben.

§ 11 REGN-
          SKABET

1.Kassereren fører regnskab over klubbens indtægter og
  udgifter. Alle større udgifter skal vedtages af bestyrelsen.
2.Regnskabsperioden følger kalenderåret.
3.Regnskabet skal foreligge til revision senest 14 dage før
  generalforsamlingen.
4.Klubbens kontante beholdning skal indsættes på en konto i
  et pengeinstitut under klubbens navn.

§ 12 REVISION

1.De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og
  aflægger rapport til bestyrelsen,
2.Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
  Eventuelle misforhold skal straks meddeles bestyrelsen.

§ 13 OPLØSNING

1.Opløsning af klubben kan kun finde sted såfremt 2/3 af
  generalforsamlingen stemmer derfor på den i samme anledning
  indkaldte ekstraordinære generalforsamling.
2.Klubbens eventuelle formue fordeles med 1/3 til DANISH
  CROWN SÆBY-2/3 til aktivitetsudvalget.

 

  Vedtaget på generalforsamlingen den 25.03.09